Khóa Học Thử Nếm SCA – Sensory Skills (level 2)

7.000.000 

Khóa học Sensory Skill Intermediate xây dựng dựa trên các khái niệm và kỹ năng được giới thiệu trong khóa học Sensory Skill  Foundation. Khóa học này bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm sinh lý học của mùi vị và hương thơm; các loại bài kiểm tra phân tích cảm quan, hoạt động của một buổi thử nếm; sự đa dạng của các thuộc tính cà phê; việc sử dụng Flavour Wheel SCA và Flavour Wheel WCR; và việc thực hiện một bảng và phiên phân tích cảm quan.