Đại diện cqi tại Việt Nam

https://www.coffeeinstitute.org/icp/stone-village

ĐẠI DIỆN SCA CAMPUS TẠI VIỆT NAM

https://education.sca.coffee/campuses-how-it-works

Danh sách khóa học:

Education News

Brewing & Espresso

Certification

Coffee class master

Green Coffee

Processing

Roasting

Sensory Skills

Khóa học ngắn theo giờ

E-Learning

Farm tour

Trọng tài thương mại cà phê

Dự án trọng tài cà phê

Đặt phòng lab kiểm định, kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa thị trường, profile rang, bean (nhân xanh), pha chế, tạo giá trị cho nhà sản xuất và nhà rang
Chúng tôi thu phí dịch vụ 10.000đ/kg khi kết nối thương mai thành công 2 bên nhà sản xuất và nhà rang, làm việc bền vững, trung thực và công khai

Sách Đồng Hành Cùng Nghệ Nhân Rang Cà Phê

Đồng Hành Cùng Nghệ Nhân Rang Cà Phê

Xem chi tiết