Khóa Học Thử Nếm SCA – Sensory Skills (level 3)

17.000.000 

Khóa học Sensory Skills Professional xây dựng dựa trên các khái niệm và kỹ năng được giới thiệu trong khóa học Sensory Skills Intermediate và chuẩn bị cho người học các chức năng công việc quản lý trong việc đánh giá cảm quan cà phê và các sản phẩm liên quan.

Trong khóa học tương tác này, người học đạt được sự phù hợp với cà phê công nghiệp và các tiêu chuẩn cảm quan; tìm hiểu về việc thực hiện đánh giá cảm quan trong kinh doanh cà phê; có được các kỹ năng cần thiết để bắt đầu xác định và đánh giá phẩm chất của cà phê nhân đặc sản; và trình bày cách đo lường và mô tả chính xác các đặc tính của đồ uống cà phê.