Khoá Học Nhân Xanh SCA – Green Bean Combo (level 1 + 2 + 3)

25.000.000 

Các khóa học về cà phê nhân xanh bao gồm các khái niệm và kỹ năng liên quan đến việc đánh giá, buôn bán và xử lý cà phê nhân. Nội dung của các khóa học này bao gồm các khía cạnh áp dụng của thực vật học, canh tác cà phê, chế biến, phân loại, bảo quản, vận chuyển, thị trường, chứng nhận, hợp đồng và hơn thế nữa.

Danh mục: ,