Đăng ký SCA number

Đăng ký SCA number:  https://education.sca.coffee/

(Anh chị đã có SCA number có không cần đăng ký lại)
Đăng ký xong chụp mã số SCA và gửi về nhóm học

Hướng dẫn đăng ký SCA number